English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Новини
  Пресцентър
  Общество и медии
  Медиите в кадър
  Реклама
  Интервю
  Гледна точка
  Право на отговор
  Авторско право и сродните му права
  Технологии и платформи
  Други
  Непотвърдено?
  Членове
 виж всички 
  Реклама
ПРЕПОРЪКИ Относно използването на сексуални стереотипи в рекламата и търговската комуникация
2011-06-01

Във връзка с многобройните жалби, които постъпват в НСС, относно използването на сексуални стереотипи в търговските комуникации, Етичната комисия:
- основавайки се на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Р България;
- като взе предвид Резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете;
- като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете, приет от Европейския съвет в Брюксел, състоял се на 23 и 24 март 2006 г.;
- като взе предвид Доклада “Con la violencia hacia las mujeres no se juega” ('Насилието срещу жените не е игра'), публикуван през 2004 г. от Амнести Интернешънъл, Испания;
- като взе предвид Доклада „Хранителни нарушения, представа за тялото и медиите“, публикуван през 2000 г. от Британската медицинска асоциация;
- отчитайки, че рекламите са съставна част на пазарната икономика и тъй като са общодостъпни имат неоспоримо отражение върху възпитанието на подрастващите, поведението на гражданите и сформирането на общественото мнение;
- отчитайки, че възпитанието на подрастващите е обща грижа на цялото общество, към която трябва да се подхожда отговорно и с внимание, както и че социализирането им е продължителен процес, в който се изграждат идентичността и ценностната система на индивида, определящи бъдещата им роля и място в обществото;
- като има предвид, че дискриминиращите и/или унизителните послания въз основа на пола и всякакъв вид стереотипи, свързани с пола, в рекламите представляват пречка за появата на едно модерно и равноправно общество;
- като има предвид, че е необходимо противопоставяне на половото
стереотипизиране на всички нива в обществото с цел насърчаване на равенството и сътрудничеството между жените и мъжете в частната и публичната сфера;
- като си дава сметка, че дискриминацията основана на полова принадлежност е все още широко разпространена в медиите и че използването на сексуални стереотипи в рекламите и търговските комуникации е част от тази дискриминация;
- като държи сметка за това, че границата между естетиката и пошлостта е в голяма степен субективна, но все пак се основава на общоприети морални ценности, обичайно възприети норми на търпимост и добри практики;
- подчертавайки, че жените и мъжете не са еднакви, но имат равни права и отговорности;
- подчертавайки, че борбата срещу половото стереотипизиране в медиите и рекламите следва да се придружава от възпитателни стратегии и мерки за повишаване на осведомеността от ранна възраст и развиване на критично мислене още от юношеска възраст;
- изразявайки своята убеденост в това, че отговорното рекламиране може да има положително влияние върху обществото и възприемането на човешкото тяло, ролята която играе пола в семейните и социалните отношения и че рекламите са силен инструмент както за налагане, така и за оборване на наложени стереотипи;
- изразявайки волята си да положи усилия за постепенно премахване на стереотипите, свързани с пола,
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЕКСУАЛНИ СТЕРЕОТИПИ В РЕКЛАМИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ:
1. Рекламите и търговските комуникации трябва да уважават и зачитат достойнството и неприкосновеността на личността, включително и на човешкото тяло.
2. В рекламите и търговските комуникации не следва да се използват визуални изображения1 и/или текстове, които съзнателно или подсъзнателно внушават наличието на предимства или извличането на ползи и преимущества, основаващи се единствено и само на полова принадлежност.
3. Рекламите и търговските комуникации следва да избягват явно или скрито внушение за подчиненост на полова основа, сексуално насилие и сексизъм.
4. Рекламите и търговските комуникации могат да подчертават красотата на човешкото тяло, но без да показват разголени интимни части от него.
5. Рекламите и търговските комуникации не трябва да показват или намекват по недвусмислен начин осъществяването на сексуален акт между мъжа и жената или между представители на един и същ пол.
6. Рекламите и търговските комуникации не следва да принизяват по какъвто и да е начин човешкото тялото или части от него, представяйки ги единствено като предмет за сексуално удоволствие.
7. Рекламите и търговските комуникации не трябва да подбуждат по какъвто и да е начин към полова ненавист, разрешаване, насърчаване или възвеличаване на насилието срещу човешко същество, независимо от неговия пол, възраст, раса или религиозна принадлежност.
8. Рекламите и търговските комуникации следва да се въздържат от показване на хора от двата пола в неприсъщи за тях социални роли, създаващи деградивни и унизителни асоциации.
9. Рекламите и търговските комуникации следва да се въздържат от популяризиране на хирургична намеса и използване на медикаменти и/или хранителни добавки, единствено и само като начин за постигане на личен, социален и обществен успех. Доколкото подобни методи са свързани с преодоляването на здравословни проблеми и носят евентуални рискове за човешкото здраве, трябва да бъдат придружени с ясни указания и предупреждение в този смисъл.

 виж всички от категорията  
  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42